Lokalaftale i Hjørring

Der er i denne uge indgået en lokalaftale mellem Hjørring kommune og Lærerkreds Nord omkring lærernes arbejdstid.
Kredsen er efter et godt og konstruktivt forhandlingsforløb nået til enighed med forvaltningen i Hjørring Kommune om en lokalaftale om arbejdstid. 
 
Aftalen bygger ovenpå den fælles forståelse om arbejdstid og har fokus på fire temaer
 
En nedsættelse af det maksimale undervisningstimetal.
En aftalt ramme for at beskytte forberedelsestiden.
En tydeligere prioritering af arbejdsopgaverne.
En fleksibel afvikling af arbejdstiden.
 
Nedsættelse af det maksimale timetal
Det maksimale timetal sænkes med 50 timer til 800 timer/år for lærere og 850 timer/år for børnehaveklasseledere. Det skaber en bedre balance i opgavesammensætningen for de mest undervisende lærere. Den del af aftalen kræver, at skolevæsenet tilføres 4,7 mio. kr.
 
Tid til individuel og fælles forberedelse
Det helt afgørende element i aftalen er sikringen af forberedelsestiden og dermed lærernes mulighed for at levere undervisning af god kvalitet. En af de centrale problemstillinger ved Lov 409 har været oplevelsen af, at forberedelsestiden er blevet et residual. Altså den tid der er tilbage, når alt andet er løst. Det gør lokalaftalen op med. For vi er enige om at god undervisning kræver tid til forberedelse og evaluering af undervisningen. Derfor er der aftalt en faktor på 0,68 til individuel og fælles forberedelse/evaluering i teamsamarbejde og tværfagligt samarbejde. Herudover kan skoleledelsen beslutte at tildele ekstra tid til forberedelse. Ved vurderingen inddrages fx lærernes forudsætninger, elevsammensætningen og særlige inklusionsopgaver.
 
800 undervisningstimer udløser således en samlet tid til forberedelse på 544 timer. Skolens ledelse prioriterer, i dialog med TR, balancen mellem tid til individuel og fælles forberedelse bl.a. med udgangspunkt i skolens samarbejdskultur og teamorganisering.
 
En tydeligere prioritering af opgaverne
Aftalen binder undervisning og forberedelse sammen med en faktor, så undervisningstimetallet og tiden til forberedelse i udgangspunktet bliver ligefrem proportional. På den måde er det sikret, at tid til forberedelse ikke bliver et residual.
 
Med aftalen er undervisning og tid til forberedelse tydeligere defineret. Alle andre læreropgaver opgøres på opgaveoversigten som øvrige opgaver, hvor der i bilag til aftalen er lavet en ikke udtømt liste over eksempler på øvrige læreropgaver. Parterne vurderer, at der med aftalen er lavet en tydeligere fælles forståelse af de tre kategorier i opgaveoversigten, som grundlag for skoleledelsens prioritering af opgaverne.
 
Fleksibel afvikling af arbejdstiden
Lokalaftalen viderefører forpligtelsen til, at TR og skoleleder på arbejdspladsen aftaler retningslinjer for en fleksibel afvikling af arbejdstiden, som giver mulighed for at arbejdet udføres, der hvor det giver mest mening. Desuden er vi enige om, at fleksibiliteten går begge veje, så både lærer og skoleledelse oplever gensidig fleksibilitet.
 
Styrket samarbejde
Aftalen flugter med de signaler, der ligger i OK-resultatet om en ny start for folkeskolen og et styrket samarbejde mellem parterne.

Emner

Målgruppe