Skolepolitiske møder: Syv anbefalinger til udvalget

Kredsen afholdt i efteråret 2015 møder i såvel Frederikshavn som Hjørring Kommune for at sætte skolepolitik på dagsordenen og skabe en direkte dialog med udvalgspolitikerne på skoleområderne i de to kommuner. Kredsen har efterfølgende fulgt op på møderne ved bl.a. at sende en række anbefalinger til Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget i Hjørring Kommune.

Anbefalinger til BSU-udvalget.

På baggrund af de faldne bemærkninger på mødet den 24. september på UCN og kredsens møder med medlemmer og tillidsvalgte anbefaler lærerkredsen, at udvalget arbejde videre med følgende emner:

1. Fokus på de store klasser

For at sikre kvaliteten i undervisningen anbefaler lærerkredsen, at de 5 mio. kr., der er afsat i budget 2016, udmøntes til lærernormeringer på de skoler, der har de største klassekvotienter. Midlerne kan lokalt bruges til nedsættelse af lærernes undervisningstimetal, holddeling eller to-lærerordninger. Lærerkredsen anbefaler at de afsatte 3 mio. kr. på anlægsbudgettet bruges til at forbedre fysiske forhold for især de store klasser.

2. Fokus på lærernes opgavesammensætning og arbejdsmiljø

Sygefraværet skal nedbringes gennem et stærkt fokus på at reducere arbejdsbelastningen for den enkelte lærer.

For at sikre kvaliteten i undervisningen og elevernes læringsudbytte er det afgørende, at alle lærere får gode muligheder for at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen. Det er afgørende at OK15´s intentioner om at skabe mere tid til forberedelse udmøntes på alle skoler i hele kommunen. Lærerkredsen foreslår, at kreds og kommune samarbejder om at udvikle forsøg med lærernes arbejdstid.

3. Hyrdebrevet fra ministeren

Lærerkredsen foreslår at BSU-udvalget opfordrer skolerne til at konvertere dele af den understøttende undervisning på 4-9 klassetrin til to-lærerordninger ved at afkorte skoledagens længde. Lærerkredsen anbefaler at BSU-udvalget forholder sig positivt til ministerens forslag om, at konfirmationsforberedelsen på 7. klassetrin kan indgå som en del af den understøttende undervisning.

4. Inklusion

Det fremstår stadig uklart, hvorfor Hjørring Kommune har et mål om at inkludere 97 % af eleverne, når den nationale målsætning er 96 %. Det er en yderligere belastning af skolevæsenet. Udvalget bør arbejde videre med at sikre, at inklusionsopgaven har fokus på kvalitet i stedet for kvantitet. Udvalget bør sikre, at der er rammer til stede på alle skoler, sådan at inklusionsopgaven kan lykkes.

5. Fokus på flygtninge/asylbørn

Lærerkredsen anbefaler, at der hurtigst muligt skabes et fokus på lærernes muligheder for at varetage undervisningsopgaven for de flygtningebørn, der kommer til kommunen. Der er på bl.a. Lundergaardskolen og Hirtshals Skole erfaringer med arbejdet med 2-sprogede elever. I arbejdet med at forberede modtagelsen af de nye flygtningebørn bør man inddrage de lærerkræfter, der har konkrete erfaringer på området.

6. Besøg skolerne og klasselokalerne

Lærerkredsen anbefaler at BSU-udvalgsmedlemmerne besøger skolerne og følger en lærer eller et lærerteamteam over en arbejdsdag. Lærerkredsen formidler gerne kontakt til lærere, der vil være vært.

7. Fortsat dialog

Lærerkredsen ønsker en fortsat styrket dialog mellem interessenterne omkring folkeskolen i Hjørring Kommune. Derfor opfordrer lærerkredsen til, at der i henhold til folkeskolelovens § 41 stk. 4 etableres et fælles rådgivende organ med repræsentanter for lærerkredsen, BSU-udvalget, forvaltningen og skolebestyrelserne.