Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune for skoleåret 2019/2021.

Vedrørende den fælles planlægningsramme for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune og Lærerkreds Nord har forlænget den fælles planlægningsramme for udmøntningen af arbejdstid i Frederikshavn Kommune. Aftalen er justeret i forhold til den fælles evaluering i januar 2019. Aftalen er toårig og gælder fra d. 1. august 2019.

Der er i planlægningen af det kommende skoleår fortsat brug for fokus på undervisningstimetallet, så alle lærere og børnehaveklasseledere får den nødvendige tid til at forberede og efterbehandle undervisningen.

Den budgetmæssige forudsætning bygger på et årligt gennemsnitligt undervisningstimetal pr. fuldtidsansat lærer og børnehaveklasseleder på 755 timer (fagfaglig, understøttende undervisning og holdtimer).

Følgegruppen vil i skoleåret 2019/2020 på baggrund af opgaveoversigterne følge det gennemsnitlige undervisningstimetal.

Følgegruppen vil senest december 2019 påbegynde en fælles evaluering.

Parterne er enige om, at der i skoleåret 2019/2020 skal være særligt fokus på:

  • At der udarbejdes funktionsbeskrivelser for de øvrige opgaver for at skabe bedre sammenhæng mellem krav og ressourcer
  • At der er opmærksomhed på en balanceret opgavesammensætning for lærere og børnehaveklasseledere, der løser en større mængde opgaver, der ikke er undervisning, eller er på nedsat tid, særligt vedrørende deltagelse i møder og omfanget af øvrige opgaver
  • At skabe et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem skoleledelse og TR, som det fremgår af de aftaler, der blev lavet på leder/TR-mødet den 11. februar 2019 (se bilag 1 – brev udsendt til ledere og tillidsvalgte den 18. marts 2019)
  • Omfanget af øvrige opgaver på de enkelte afdelinger, især i forbindelse med stillingsnedlæggelser

Parterne arbejder ud fra følgende succeskriterier:

  • At der er lavet funktionsbeskrivelser for alle relevante øvrige opgaver (se Planlægningsrammen s. 5, nederste afsnit)
  • At lærerne og børnehaveklasselederne oplever en reel dialog med ledelsen om deres samlede arbejdstid. Dialogen har medført en prioritering og en forventningsafstemning af arbejdsopgaverne, som giver lærerne og børnehaveklasselederne mulighed for at løse opgaven kvalificeret
  • At lærerne og børnehaveklasselederne oplever bedst mulige betingelser for at forberede og efterbehandle undervisningen

Frederikshavn maj 2019